[Ớt] – Xoắn lá Virus

Nguyên nhân: bị truyền nhiểm bởi các vector trung gian là các nhóm côn trùng chích hút.

Cơ chế: Khi được truyền vào trong cây, Virus gây ra biến đổi mạnh mẽ. Virus phát triển làm ngăn dòng dinh dưỡng vận chuyển trao đổi chất trong cây. Biểu hiện bên ngoài cây ớt lá xoắn bất định hướng, xoắn toàn lá, và toàn bộ cơi đọt của lứa đọt đó trở về sau, lá vàng gân xanh.

Xoắn lá do Virus

Ảnh hưởng năng suất trầm trọng, không thể cho trái tiếp theo.

Khắc phục:

Đặc trị xoắn lá do Virus
  1. Tưới ướt nước cho cây ớt trước 1 ngày
  2. Tăng lượng hữu cơ, phân bón rễ cho cây
  3. Phun Virutu gói 45gr/25lit nước, lặp lại sau 5 -7 ngày.