[Trình diễn] Virutu trên ớt ở Gò Công – Tiền Giang

  • Đánh giá trước khi phun: Vườn bị xoắn lá, đọt non mất diệp lục.
  • Địa chỉ: Gò Công Đông – Tiền Giang
  • Chủ vườn: Chú Bảy Nhỏ
  • Bố trí phun: Virutu gói 45gr/25lit lặp lại sau 7 ngày.
  • Ngày phun lần 1: 18/12/2019 – lặp lại ngày 25/12/2019.

Trước khi phun Virutu

Sau khi phun Virutu